RODO

Klauzula informacyjna ogólna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy naszych Gości że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Innowacji Społecznej
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się:
 • listownie na adres:  ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
 • przez e-mail.:  abi.fisgdansk@gmail.com
 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane  osobowe:
 • w celu realizacji usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c, art 9 ust. 2 lit. c RODO oraz przepisów ustawy o usługach „hotelarskich”,
 • w celu związanym z nawiązaniem (rekrutacja) i przebiegiem procesu zatrudnienia/umowy zlecenia/współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c  oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO,
 • w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy m.in. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników, zleceniobiorców (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO),
 • w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Podmiotu Ekonomii Społecznej, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (prowadzenie monitoringu wizyjnego budynku oraz terenu wokół niego), w celu potwierdzenia lub odwołania usługi, a także w zakresie stosowania marketingu bezpośredniego oraz ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b i f  RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach marketingowych, promocyjnych, itp., pod warunkiem wyrażenia zgody  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 172 Pr. Tel.), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail abi.fisgdansk@gmail.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Z uwagi na organizację świadczenia usług hotelarskich i naszą działalność jako przedsiębiorcy, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom wykonującym działalność usługową, współpracującym z Administratorem, w celu zapewnienia świadczenia usług turystycznych, a także  usługodawcom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające  prowadzenia przedsiębiorstwa, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej, obsługi informatycznej, dostawcom);
 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
 • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego lub np. w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3  RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych zawartych w dokumentacji pracowniczej oraz danych niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen